UMOWA ZLECENIE – umowa zlecenia.

Umowa zlecenie ( umowa zlecenia ), to jedna z umów nazwanych, które zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym (art. 734 i kolejne Kodeksu cywilnego, dalej k.c.). Duża swoboda kształtowania treści tego rodzaju umowy, a także jej liczne zalety, wpływają na to, że umowa zlecenie jest obecnie jedną z częściej stosowanych form ustalania podstaw prawnych świadczenia usług.  Na gruncie umowy zlecenia,  strona przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania na rzecz strony dającej zlecenie (zleceniodawcy) określonej w umowie czynności prawnej.
Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonych zadań z zachowaniem należytej staranności, co oznacza, że nie odpowiada on za rezultat wykonanych przez siebie czynności. W sytuacji, gdy umowa zlecenie zostaje zawarta z kilkoma osobami, to odpowiadają oni solidarnie za zachowanie należytej staranności przy realizacji zlecenia. Tak samo solidarnie odpowiadają i zleceniodawcy za swoje zobowiązania wobec zleceniobiorcy.

Umowa zlecenia – forma

Forma umowy zlecenie nie została zastrzeżona w przepisach Kodeksu cywilnego,Umowa zlecenie dlatego też strony mają pełną swobodę w wyborze formy prawnej umowy zlecenia, wliczając w to również formę ustną. Względy bezpieczeństwa przemawiają jednak za tym, aby umowa zlecenie zawarta była w formie pisemnej, ponieważ nie tylko stanowi ona  podstawę wzajemnych rozliczeń między zleceniobiorcą i zleceniodawcą, ale może być także dowodem w sprawie sądowej.    
Umowa zlecenie stanowi  jedną z alternatywnych form zatrudnienia dla umowy o pracę. W zasadzie umowa zlecenie może obejmować taki sam zakres obowiązków, co umowa o pracę,  ponieważ zleceniobiorca musi wykonać swoje obowiązki  z odpowiednią starannością, tak samo jak pracownik swoją pracę.  Natomiast należy pamiętać, że umowa zlecenie podlega przepisom Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy, co przekłada się na znacznie większą elastyczność w obszarze określenia wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Należy jednak pamiętać, że umowa zlecenia nie powinna nosić znamion umowy o pracę. Umowa o pracę zobowiązuje pracownika do wykonania określonej pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierunkiem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Zatrudnienie na takich warunkach rodzi stosunek pracy bez względu na nazwę zawartej umowy i podlega Kodeksowi Pracy.
Korzyści z umowy zlecenia są obustronne. Po stronie zleceniobiorcy wynikają one przede wszystkim z redukcji kosztów zatrudnienia w postaci: braku konieczności przestrzegania wymogów związanych z minimalnym wynagrodzeniem, mniejszych obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, czy też braku wynagradzania za okres nieobecności zleceniobiorcy w pracy.

 

Umowa zlecenie – wzór.doc

 

Umowa zlecenie –  odpłatność

Umowa zlecenie może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Zgodnie z przepisani kodeksu cywilnego, zleceniobiorcy, co do zasady należy się wynagrodzenie. Jednak art. 735 k.c. stanowi, iż umowa ta może mieć również charakter nieodpłatny, co jest niedopuszczalne w przypadku umowy o pracę. Warto tutaj nadmienić, iż wygrodzenie zleceniobiorcy nie jest tożsame ze zwrotem, a więc jeżeli wykonawca zlecenia zrezygnuje z wynagrodzenia, to zawsze ma prawo zastrzec sobie w umowie do zwrotu kosztów poniesionych przy wykonaniu umowy zlecenia. Według art. 742-743 k.c.  ma prawo domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z wykonaniem umowy zlecenie, a nawet może zwrócić się do zleceniodawcy o wypłatę zaliczki na ten cel. W przypadku odpłatnej umowy zlecenia warto w umowie określić wysokość wynagrodzenia. Jeżeli nie została ono określone, to zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie wg istniejącej taryfy dla danej pracy, a w przypadku jej braku, zapłata powinna odpowiadać wartości wykonanej pracy. Kolejną kwestią związaną z wypłatą wynagrodzenia za umowę zlecenia jest termin wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z art 744 k.c. należność wypłacana jest zleceniobiorcy po wykonaniu zlecenia, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa zlecenie wyznaczała inny termin.
Umowa zlecenie pozwala zleceniobiorcy na zachowanie bardzo dużej swobody przy realizacji umowy, aczkolwiek powinien on uwzględnić wskazówki przekazane przez drugą stronę umowy. Warto tutaj nadmienić, iż w przypadku umowy o pracę, taka swoboda nie ma miejsca, gdyż pracownik jest zobligowany do wykonywania poleceń od swojego pracodawcy.

Umowa zlecenia i zastępstwo

Kolejną istotną zaletą, jaka wiąże się z umową zlecenie jest możliwość skorzystania z podwykonawców. Ten atrybut umowy zlecenie został określony w art. 738 k.c., który zastrzega jednak, aby zastępstwo takie zostało przewidziane w treści umowy, wynikało ze zwyczaju lub przymusowych okoliczności. O korzystaniu z zastępstwa należy niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę.  Jeżeli umowa zlecenie jest realizowane przez osobę trzecią, to odpowiada ona solidarnie ze zleceniobiorcą za jej realizację. Umowa o pracę natomiast nie daje możliwości wykonywania pracy przez osobę trzecią.

Umowa zlecenie – z kim zawieramy?

umowa zlecenia

Umowa zlecenie może być zawarta z osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Rozumieć przez to należy osobę pełnoletnią, czyli mającą ukończone osiemnaście lat lub taką, która przed skończeniem 18 roku życia wstąpiła w związek małżeński. Za zgodą ustawowego przedstawiciela, umowa zlecenie może być także podpisana z osobą posiadającą ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenie w znacznym stopniu różni się od umowy o pracę w zakresie wypowiedzenia. Umowa  zlecenia może być wypowiedziana w dowolnym momencie przez każdą ze stron, a przepisy k.c. nie nakładają konieczności ustalania terminów wypowiedzenia. W sytuacji, gdy umowę wypowie zleceniobiorca, a umowa była odpłatna i została wypowiedziana bez istotnego powodu, to  odpowiada on  za powstała z tej przyczyny szkodę. Natomiast jeżeli umowa zlecenia jest wypowiedziana przez zleceniodawcę, to jest on zobligowany zwrócić zleceniobiorcy poniesione nakłady, a w przypadku odpłatnej umowy, wypłacić także odpowiednią cześć wynagrodzenia.

Umowa o dzieło, a umowa zlecenie – różnice

Główną różnica pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło jest cel umowy. Jak wspomniano wcześniej umowa zlecenie sprowadza się do starannej realizacji umowy, bez względu na ostateczny rezultat działania. Natomiast umowa o dzieło w swojej treści określa, jaki ma być ostateczny wynik umowy – czyli dzieło. Może mieć ono zarówno postać materialną, jak i niematerialną. Drugą zasadniczą różnicą jest kwestia odpłatności. O ile umowa zlecenie może mieć charakter nieodpłatny, to umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. Ostatnią istotną różnicą pomiędzy umową o dzieło, a umową   zlecenia jest swoboda działania.  Zleceniobiorca powinien działać według wskazówek zleceniodawcy, natomiast wykonawca dzieła powinien działać w pełni swobodnie, w inny razie to podmiot zamawiający dzieło bierze na siebie ryzyko niewłaściwego wykonania dzieła.

Umowa o pracę, a umowa zlecenie – różnice

Między umową o pracę a umową zlecenie występuje wiele różnic, z których większość wymieniono powyżej . Przede wszystkim umowa zlecenie przewiduje możliwość wykonania zlecenia przez osobę trzecią, co nie jest dopuszczalne w przypadku umowy o pracę.  Ponadto zlecenie ma raczej charakter jednorazowy, podczas, gdy umowa o pracę buduje stałą relację pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.  umowa zlecenia dopuszcza znacznie większą swobodę działania, ponieważ zleceniobiorca nie wykonuje czynności pod kierownictwem zleceniodawcy,  natomiast pracownik działa pod kierownictwem pracodawcy.  Co  więcej, umowa zlecenia nie jest objęta przepisami o czasie pracy i związanymi z nim wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe i pracę w święta.  Zleceniobiorca nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. W związku z tym w przypadku zlecenia brak jest upomnień, nagan czy kar pieniężnych, o których mowa w Kodeksie pracy. Z kolei zleceniobiorca ponosi większą odpowiedzialność za szkody wyrządzone zleceniodawcy, niż pracownik za szkody wobec pracodawcy. Ponosi on również odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, podczas gdy w przypadku umowy o pracę za szkody te odpowiada pracodawca. Umowa zlecenia i umowa o pracę różnią się także w zakresie wypowiedzenia, o czym mowa była wcześniej.   

Umowa zlecenie – zalety

Umowa zlecenie ma wiele zalet , przede wszystkim umowa ta może być zawarta z szerokim gronem podmiotów, które nie jest ograniczone wyłącznie do osób fizycznych. Ponadto jest ona umową starannego działania, które nie musi się zakończyć osiągnięciem konkretnego rezultatu. Co więcej w przypadku tej umowy nie ma obowiązku dotrzymania określonej formy, czyli możemy ją zawrzeć ustnie, na piśmie lub w sposób dorozumiany. Realizację umowy zlecenia można, za zgoda zleceniobiorcy powierzyć osobie trzeciej, co w przypadku dużej ilości pracy korzystniej wpłynie na dotrzymanie terminów określonych w zleceniu. Dla zleceniodawcy największą korzyścią jest to, że musi zapłacić tylko kwotę uzgodnionego wynagrodzenia, a więc nie interesuje go fakt, jak długo zleceniobiorca wykonywał pracę i czy pracował w niedzielę.

Umowa zlecenie wady

Dla zleceniobiorcy z pewnością wadami jest brak wynagrodzenia za nadgodziny, czy też brak prawa do urlopu. Z kolei zleceniodawca nie może w ramach tego stosunku cywilnoprawnego podporządkować sobie zleceniobiorcy, a co więcej nie może zlecić mu wykonania innych prac w ramach jednej umowy, ponieważ osoba biorąca zlecenie jest zobowiązana do wykonania tylko tych zadań, które określa umowa.
Mimo, że umowa zlecenie posiada wady, to jednak jej zalety, a głównie elastyczność, sprawiają , iż jest bardzo powszechną formą zatrudnienia.
 

Ever since trying a wordpress plugin post my website's traffic has increased massively.