KONTRAKT MENEDŻERSKI

Umowa zlecenie i umowa o dzieło to umowy nazwane, które stanowią odrębny typ umów wyszczególniony w kodeksie cywilnym. W przeciwieństwie do nich kontrakt menedżerski, który stanowi kolejną formę elastycznego zatrudnienia, jest umową nienazwaną. Oznacza to, że strony zawierające taką umowę, mogą swobodnie określać swoje prawa i obowiązki, oczywiście w granicach prawa, zasad współżycia społecznego, a także w granicach natury tego typu stosunku zobowiązaniowego.

Umowa ta zawierana jest z osobą, której powierza się zarządzanie przedsiębiorstwem. Ma ona charakter obustronnie zobowiązujący i jest umową odpłatną. Kontrakt menedżerski to alternatywna dla umowy zlecenie i umowy o pracę. Jeżeli umowa zawarta z menedżerem wykazuje zarówno cechy umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, to należy ustalić, cechy której z umów przeważają. Powinno się jednak w tym przypadku unikać w umowie zapisów typowych dla umowy o pracę.

Kontrakt menedżerski to w większości przypadków umowa cywilnoprawna, w której stronami są menedżer (zarządca) oraz przedsiębiorca. Zarządcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Na mocy tego kontraktu zarządca zobowiązany jest do stałego i efektywnego wykonywania czynności zarządu w imieniu i na rzecz właściciela przedsiębiorstwa. Tym samym można powiedzieć, że kontrakt menedżerski to umowa starannego działania (podobnie jak umowa zlecenie) z elementami umowy rezultatu (podobnie jak umowa o dzieło).

Typowy kontrakt menedżerski zapewnia autonomiczną pozycję zarządcy wobec pozostałych organów w przedsiębiorstwie, co z koli umożliwia realizację celu takiej umowy, którym jest prowadzenie firmy. Sam zaś wzór kontraktu menedżerskiego powinien standardowo punkty, w których zostaną określone następujące kwestie:

  • cele i obowiązki menedżera
  • środki przeznaczone na realizację celów,
  • odpowiedzialność menedżera
  • wynagrodzenie i czas obowiązywania umowy
  • czynniki wpływające na wcześniejsze rozwiązanie umowy
  • zakaz konkurencji (opcjonalanie)

Warto wspomnieć jeszcze o odpowiedzialności menedżera. Odpowiada on na zasadach ogólnych, zarówno za szkodę wyrządzoną firmie, jak i za utracone korzyści, które firma mogłaby osiągnąć, gdyby zarządca nie spowodował szkody. Dodatkowo odpowiada on za czyny osób, za którym pośrednictwem wykonuje on swoje czynności. Ze względu na cywilnoprawny charakter kontraktu menedżerskiego wszelkie spory rozstrzygane są w sądzie cywilnym, a nie w sądzie pracy. Roszczenia majątkowe wobec zarządcy przedawniają się z upływem dziesięciu lat, z kolei te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą po upływie trzech lat.
 

a free plugin for wordpress provides automatic blog promotion.