TELEPRACA

Telepraca to sposób wykonywania i organizacji pracy przy zastosowaniu technologii informacyjnych, dzięki którym pracownik może wykonywać ją spędzając regularnie większość czasu poza siedzibą firmy. Jest ona jedną z najbardziej elastycznych form zatrudnienia, na jakie pozwala umowa o pracę. W polskim prawie telepraca została zdefiniowana w art. 675§1 Kodeksu pracy, jako „praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”.

Forma umowy o telepracę

Umowa o telepracę powinna mieć formę umowy o pracę, umowy na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy lub zatrudnienia na własny rachunek. Umowa ta powinna zawierać następujące elementy: określenie strony umowy i rodzaju umowy, datę zawarcia, a także warunki wynagrodzenia oraz warunki pracy, czyli miejsce pracy, wymiar czasu telepracapracy i termin jej rozpoczęcia. Dodatkowo umowa o telepracę powinna zawierać zapis, o tym, że pracownik będzie regularnie wykonywał swoje obowiązki służbowe poza zakładem pracy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W umowie też można zawrzeć precyzyjnie określenie obowiązków pracodawcy w zakresie wyposażenia pracownika w narzędzia pracy, ponieważ w Kodeksie pracy zostały one określone dość ogólnikowo, a mianowicie w ramach tego typu umowy o pracę pracodawca powinien:

  • dostarczyć pracownikowi i ubezpieczyć sprzęt potrzebny do wykonywania pracy,
  • pokryć koszty jego instalacji, naprawy, serwisu i konserwacji,
  • zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia dotyczące obsługi sprzętu.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik korzystał ze swojego sprzętu, a tym samym otrzymywał od firmy ekwiwalent za jego eksploatację.
Czas pracy telepraco wnika nie jest określony w przepisach, jednakże ze względu za trudność w jego kontrolowaniu w praktyce przyjmuje się zadaniowy system rozliczeń. W zakresie urlopu telepracownik jest traktowany na warunkach typowych dla umowy o pracę .

Rodzaje telepracy

W praktyce wykształciło się kilka rodzajów telepracy:

  • Telepraca domowa –  to najpopularniejsza forma telepracy, która sprowadza się do tego, że pracownik świadczy pracę w swoim domu za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Forma ta jest bardzo wygodna w szczególności dla młodych rodziców, którzy jak najdłużej chcą pozostać z dziećmi w domu.
  • Telepraca uzupełniająca – jest to forma pracy, w przypadku, której część pracy wykonywana jest w siedzibie firmy, a część w domu.
  • Telepraca mobilna – to forma pracy, która wykonywana jest zarówno poza domem jak i poza siedzibą firmy. Ten rodzaj pracy wiąże się z licznymi podróżami służbowymi, w trakcie których pracownicy kontaktują się z firmą klientami za pośrednictwem telefonów komórkowych i notebooków.
  • Telecentrum – jest to pomieszczenie wyposażone w odpowiednie narzędzia telekomunikacyjne, które położone jest daleko od siedziby firmy i jednocześnie w pobliżu domu pracownika, który np. ze względów technicznych nie może wykonywać telepracy z domu.

Najczęściej spotykane zawody, których mamy do czynienia z telepracą, to: grafik, webmaster, copywriter, ankieter, księgowy, researcher, itp.

Telepraca – zalety i wady

Umowa o pracę w formie telepracy niesie ze sobą wiele korzyści dla pracodawcy i pracownika. Pracodawca oszczędza na kosztach stałych (np. najem powierzchni biurowej), redukuje koszty związane z wprowadzeniem pracowników do struktury firmy, może szukać pracowników w odległych miejscach, w tym w regionach, gdzie poziom płac jest niższy od przeciętnego. Telepraca przyczynia się także do optymalizacji struktury zatrudnienia i niweluje ewentualne konflikty pomiędzy pracownikami. Telepraca sprzyja także zmniejszeniu absencji i nadgodzin. Sami pracownicy czerpią korzyści z możliwości pracy w domu, elastycznego czasu pracy, redukcji kosztów dojazdów do biura. Mają duży zakres samodzielności, a przede wszystkim możliwość wykonywania pracy dla kilku pracodawców jednocześnie.
 

Wady telepracy to przede wszystkim izolacja pracowników, która nie sprzyja budowaniu poczucia przynależności do firmy. Ponadto pracownik może zdecydowanie łatwiej przenosić stres związany z pracą na życie rodzinne. Po stronie pracodawcy natomiast największą wadą jest trudność w kontrolowaniu podwładnych.

 

Więcej o telepracy na stronie: http://www.telepraca.gov.pl/.
 

article spinning software apps precisely for the autoblogger.