Umowa o dzieło – wzór

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia jedna z najbardziej popularnych form elastycznego zatrudnienia . Poniżej zaprezentowany zostanie wzór umowy o dzieło wraz  z krótkim komentarzem oznaczonym kolorem niebieskim. Wzór umowy o dzieło w formacie .doc bez komentarza  można pobrać i wykorzystywać na prywatne cele klikając w poniższy link.

Umowa o dzieło – wzór

§ 1

Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie Zamawiającego polegające na:
(…..),  zwane dalej dziełem.


W tym punkcie umowy o dzieło musimy napisać jakie dzieło ma zrealizować wykonawca. Formułując przedmiot umowy należy być na tyle dokładnym, aby w późniejszym czasie było łatwo ocenić, czy dzieło zostało należycie wykonane. Prawem Zamawiającego jest umieszczenie klauzuli, że przedmiot umowy o dzieło winien być zrealizowany wedle jego wskazań. Należy jednak pamiętać, iż klauzula ta nie powinna za bardzo podporządkowywać wykonawcy, ponieważ może to być przesłanką do zaistnienia stosunku pracy.

§ 2

1.    Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć wykonywanie dzieła, określonego w § 1, w dniu ……………………………………………….
2.    Odbiór dzieła przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Wykonawcy, na podstawie sporządzonego przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie …………….dni roboczych od zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu dzieła.

Strony mają prawo, aby zawarta umowa o dzieło określała doadnie datę rozpoczęcia wykonywania zlecenia. Określenie daty rozpoczęcia wykonywania dzieła najczęściej spotykane jest w przypadku dzieł o charakterze materialnym, gdzie do realizacji dzieła potrzebna jest współpraca zamawiającego i wykonawcy. W przypadku dział niematerialnych umowa o dzieło określa zazwyczaj tylko termin oddania dzieła. Jeżeli wykonawca nie dotrzymuje terminu rozpoczęcia prac i istotnie podważa tym samym terminowość oddania dzieła, to zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, nawet przed upływem ustalonego terminu oddania dzieła.  

§ 3

1.    Dzieło zostanie wykonane z materiałów i przy użyciu narzędzi Zamawiającego
2.   Przekazanie materiałów, a następnie rozliczenie z ich zużycia nastąpi na podstawie protokołu, podpisanego przez obie Strony.

Umowa o dzieło powinna wyraźnie określać, kto ma dostarczyć materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji dzieła. Jeżeli materiały są dostarczane przez zamawiającego, to wykonawca powinien ocenić ich przydatność oraz jakość i ewentualnie powiadomić drugą stronę o nieprawidłowościach jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania dzieła. Wykonawca powinien wykorzystywać przekazane mu materiały i narzędzia w sposób prawidłowy, zgodny z przeznaczeniem oraz oszczędny. Z tego względu do wzoru umowy o dzieło warto załączyć protokół rozliczenia ze zużytego materiału.    

§ 4

Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………..) płatne na podstawie rachunku w terminie 14 dni od dnia wykonania dzieła i przyjęcia go przez Zamawiającego. Od wynagrodzenia Zamawiający  odliczy należną zaliczkę na podatek dochodowy.

Wzór umowy o dzieło co do zasady stanowi, iż wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu dzieła. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony ustaliły możliwość wypłaty zaliczek lub rozliczeń ratalnych. Wynagrodzenie można określić ryczałtowo lub kosztorysowo. W przypadku, gdy umowa o dzieło zawiera zapis o wynagrodzeniu ryczałtowym to wykonawca, co do zasady, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, a zamawiający jego obniżenia. Jeżeli natomiast wzór umowy o dzieło określa wynagrodzenie w sposób  kosztorysowy, to  wtedy strony podają jedynie szacunkową kwotę wynagrodzenia. W tej sytuacji ostateczne wynagrodzenie może być znacznie inne niż to, które ustalono momencie podpisywani umowy. Należy jeszcze przypomnieć, że umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy zlecenia, nie może  być umową nieodpłatną. Jednocześnie należy podkreślić, iż określone przez wzór umowy o dzieło wynagrodzenie, nie musi mieć charakteru pieniężnego, czyli w zamian za zrealizowane dzieło wykonawca może otrzymać od zamawiającego inne świadczenie, np. określony przedmiot.     

§ 5

Wykonawca wykona dzieło (§ 1) osobiście. Wykonawca może powierzyć realizację dzieła osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  Wówczas za działania i zaniechania osoby trzeciej Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za własne działania i zaniechania.


Przedmiot umowy o dzieło nie musi wykonany osobiście, chyba że charakter dzieło tego wymaga. Jeżeli jednak zamawiający dzieło, chciałby aby było ono wykonane osobiście przez wykonawcę to powinien to wyraźnie zastrzec w wzorze umowy o dzieło.

§ 6

W razie gdy zwłoka w wykonaniu dzieła przekroczy …………………………………………. dni, Zamawiający może od umowy odstąpić z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowania.

Za zwłokę w wykonaniu dzieło można określić karę dla wykonawcy. Jeżeli jednak opóźnienia wykonawcy są na tyle duże, że mało realne jest wykonanie terminowe wykonanie dzieła, to zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeszcze przed upływem terminu wykonania dzieła.

Pozostałe punkty wzoru umowy o dzieło to standardowe zapisy, które zamieszczane są w większości umów cywilnoprawnych.

§ 7

Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wyżej przedstawiony wzór umowy o dzieło oraz załączony komentarz powinny być pomocne wszystkim tym, którzy są zainteresowani zatrudnieniem w formie umowy o dzieło.  
 

Download a directory wordpress plugin while it is still totally free.