UMOWA O DZIEŁO

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia jedna z częściej stosowanych alternatywnych form zatrudnienia w stosunku do umowy o pracę.  Umowa o dzieło została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art.  627 i następne, dalej k.c). Umowa o dzieło jest umową rezultatu, którego osiągnięcie oznacza wykonanie dzieła.  Dzieło powinno być zindywidualizowane pod kątem zamawiającego ,tj. przedmiotem umowy  może być na przykład napisanie utworu literackiego,  remont mieszkania, zrobienie mebli na zamówienie.

Forma umowy o dzieło

Kodeks cywilny nie narzuca formy tej umowy. W rezultacie umowa o dzieło może być zawarta ustnie lub na piśmie. Oczywiście ze względów dowodowych zalecane jest zawarcie tej na piśmie. Forma pisemna z pewnością okaże się przydatna w razie konieczności przedstawienia dowodów przed sądem, urzędem skarbowym lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.Umowa o dzieło
Tak jak umowa zlecenie, umowa o dzieło nie podlega przepisom prawa pracy, co pozwala na większą elastyczność  w zakresie kształtowania warunków umowy. Trzeba jednak zaznaczyć, iż umowa o dzieło  nie może nosić znamion umowy o pracę, a w szczególności z jej treści nie może wynikać stosunek podporządkowania wykonawcy wobec zamawiającego . O podporządkowaniu możemy mówić na przykład, gdy zamawiający określa miejsce i w czas pracy wykonawcy, a także kieruje jego postępowaniem. Zawarcie takich postanowień umowie o dzieło może budzić poważne zastrzeżenia kontrolujących  i skończyć się w ostateczności zakwalikowaniem umowy, jako umowy o pracę.

Umowa o dzieło – strony i ich obowiązki

W przypadku umowy o dzieło stronami są wykonawca oraz zamawiający. W ramach umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłacenia umówionej kwoty.Umowa o dzieło
Kodeks cywilny, co zasady, daję wykonawcy swobodę w zakresie sposobu wykonania dzieła, jednak należy pamiętać, że rezultat tej umowy musi posiadać określoną jakość. Autorem dzieła nie musi być strona umowy, chyba że takie postanowienie zostało zawarte w umowie. W niektórych jednak przypadkach przedmiot umowy nie dopuszcza możliwości podwykonawstwa. Książkowym przykładem takiej sytuacji jest np. namalowanie obrazu przez określonego malarza. W większości jednak przypadków istnieje możliwość skorzystania z podwykonawstwa. W takim przypadku wykonawca powinien kierować podwykonawcami, ponieważ to on osobiście odpowiada za rezultat prac. Obowiązki wykonawcy kończą się na wydaniu dzieła zamawiającemu i umożliwieniu mu korzystania z dzieła.
Obowiązkiem zamawiającego jest wypłacenie wynagrodzenia za wykonane dzieło. Umowa o dzieło nie może mieć charakteru nieodpłatnego, w przeciwieństwie do umowy zlecenia. Odpłatność oznacza, że wynagrodzenie należy określić kwocie pieniężnej lub w postaci innego świadczenia, które posiada wartość majątkową. Wynagrodzenie za umowę o dzieło może mieć formę ryczałtową lub kosztorysową. W przypadku formy ryczałtowej zamawiający nie może żądać jej obniżenia, a wykonawca jej podwyższenia, chociażby poniósł koszty większe niż oczekiwał. Natomiast w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, obie strony umowy muszą się liczyć z tym, iż ostateczna wartość dzieła może istotnie odbiegać od kwoty określonej w umowie.

Umowa o dzieło – ustanie stosunku cywilnoprawnego

Umowa o dzieło ustać na dwa sposoby, tj. poprzez rozwiązanie lub przez wygaśnięcie. Wygaśniecie umowy następuje w momencie spełnienia świadczeń przez zamawiającego i wykonawcę. Osoba zamawiająca  dzieło może w dowolnym momencie odstąpić od umowy, jednakże musi zapłacić umówione wynagrodzenie. Wynagrodzenia można pomniejszyć o kwotę, jaką wykonawca zaoszczędził nie wykonując dzieła. Jednakże jeżeli wykonawca poinformował zamawiającego o wykonaniu dzieła i poprosiło jego odbiór, to należy mu się pełne wynagrodzenie. Z rozwiązaniem umowy o dzieło mamy do czynienia w przypadku śmierci wykonawcy lub też zaistnienia okoliczności, w wyniku których będzie on niezdolny do jego ukończenia. W tym miejscu warto też wspomnieć o roszczeniach z tytułu umowy o dzieło – przedawniają się one z upływem dwóch lat od dnia kiedy dzieło powinno być (lub zostało) wydane.
 

Lots of backlinks utilising a wordpress plugin menu for your blog.