UMOWA O PRACĘ

Umowa o pracę jest uregulowana w Kodeksie pracy, w przeciwieństwie do umowy zlecenia  i umowy o dzieło. Aby jednak mówić o stosunku pracy, muszą być spełnione warunki zatrudnienia charakterystyczne dlatego rodzaju umowy, a mianowicie:

 • pracowniku musi wykonywać pracę osobiście,
 • pracownik musi być podporządkowany pracodawcy,
 • praca musi być odpłatna i musi nosić znamiona powtarzalności,
 • praca jest wykonywana w miejscu i terminie określonym przez pracodawcę,
 • ryzyko związane z wykonywaniem pracy ponosi pracodawca.

W sytuacji kiedy zatrudnienie ma wszystkie wyżej wymienione cechy, możemy powiedzieć iż mamy do czynienia z umową o pracę niezależnie od nazwy umowy jaką zawarły ze sobą strony. Natomiast jeżeli któryś z warunków nie został spełniony to stosunek pracy nie powstaje. Jednakże w  przypadku w którym zawarta umowa nosi w równym stopniu cechy umowy o pracę i na przykład umowy zlecenie, to o charakterze zawartej umowy decyduje wola stron.

Forma i treść umowy o pracę

Umowa o pracę, zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy powinna być zawarta na piśmie, jeżeli jednak nie zachowano formy pisemnej to umowa nie traci ważności. Brak formy pisemnej nie zwalania jednak pracodawcy z pewnych obowiązków, tj.:

 • najpóźniej w pierwszym dniu pracy, powinien on potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia w zakresie stron umowy, jej rodzaju i warunków,
 • najpóźniej w siódmym dniu pracy, powinien on na piśmie, poinformować pracownika (lub wskazać mu odpowiednie przepisy prawa pracy)  o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, wymiarze urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia, układzie zbiorowym pracy, którym objęto pracownika.

Brak dopełnienia powyższych obowiązków informacyjnych stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest podstawą do zastosowania kary grzywny.
Przepisy Kodeksy pracy zawierają otwarty katalog elementów, które powinien zawierać wzór umowy o pracę. Zgodnie z tymi  przepisami umowa o pracę winna zawierać co najmniej: datę zawarcia umowy, określenie stron umowy, rodzaju umowy, warunków pracy i zasad wynagrodzenia, w szczególności w umowie należy  określić rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpoczęcia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzór umowy o pracę zawierał więcej elementów, jednak te wymienione powyżej stanowią ustawowe minimum.

Rodzaje umowy o pracę

W przepisach prawa pracy zostały wyodrębnione cztery rodzaje umowy o pracę, a mianowicie:

 • na okres próbny,
 • na czas określony,
 • na czas wykonywania określonej pracy,
 • na czas nieokreślony.

Ostatnia z wymienionych umów ma charakter bezterminowy, natomiast trzy wcześniejsze są umowami terminowymi. Różnice, jakie występują między tymi rodzajami umowy o pracę, sprowadzają się do celu czasu trwania umowy, a także sposobu ich rozwiązania.
Celem umowy na okres próbny jest poznanie przez pracodawcę kwalifikacji pracownika, jego umiejętności i przydatności na danym stanowisku. Pracownik natomiast ma czas na to by poznać warunki i zasady pracy w danej firmie. Umowa na okres próbny jest zawierana na czas nie dłuższy niż trzy miesiące i może być zawarta tylko jeden raz. Z kolei celem umowy na czas określony i umowy na czas wykonania określonej pracy jest nawiązanie stosunku pracy na z góry określony okres. W przypadku umowy na czas określony strony muszą precyzyjnie określić czas, na jaki zawarto umowę. W sytuacji kiedy pracodawcy trudno jest określić precyzyjnie czas trwania umowy, zawierana jest umowa na czas wykonania określonej pracy. Jest to typowy rodzaj umowy o pracę dla prac sezonowych.

Uwaga! Ilość zawartych kolejno, następujących po sobie umów na czas określony została ograniczona do dwóch. Oznacza to, iż trzecia z rzędu umowa staje się automatycznie umową na czas nieokreślony (nie ody tyczy to umów o pracę zawartych w celu zastępstwa oraz zawiązanych a wykonywaniem pracy dorywczej).

Należny też podkreślić, że nie mogą być one rozwiązane jednostronnie. Ostatni rodzaj umowy o pracę to umowa na czas nieokreślony. Cechą charakterystyczną tej umowy jest to, że nie zawiera ona ona określenia daty ani zdarzenia, które skutkowałoby by rozwiązaniem umowy. Jest to najbardziej pożądany rodzaj umowy, ponieważ daje on pracownikowi największe poczucie stabilności zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy rozwiązanie umów może nastąpić:

 1. na mocy porozumienia stron,
 2. za wypowiedzeniem, tj. przez  oświadczenie   woli   jednej   ze   stron   z   zachowaniem   okresu   wypowiedzenia,
 3. bez wypowiedzenia, tj. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 4. z upływem czasu, na który była zawarta,
 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę może także wygasnąć. Wygaśnięcie umowy ma miejsce w przypadku śmierci pracownika, śmierci pracodawcy oraz z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania.
 

The internets most cost-effective SEOpressor clone plugin.