Umowa zlecenie a składki ZUS

 

Umowa zlecenie jest obecnie najpowszechniej spotykaną formą zatrudnienia obok umowy o pracę i umowy o dzieło. O charakterze zatrudnienia nie decyduje nazwa umowy, ale faktyczny stan stosunku pomiędzy stronami umowy. Z tego względu koniecznym jest, aby były zachowane podstawowe cechy umowy zlecenia, które odróżniają ją od umowy o pracę, a mianowicie:

  • brak podporządkowania zleceniobiorcy wobec zleceniodawcy, rozumiany jako swoboda w organizacji pracy, brak nadzoru zleceniodawcy
  • zachowanie odpowiedniej staranności przy wykonaniu zlecenia
  • odpłatny charakter umowy 

Jeżeli zawarta umowa spełnia powyższe warunki, to mamy podstawy, aby zastosować zasady obliczania wysokości składek ZUS  właściwe dla umowy zlecenia.

Umowa zlecenie –  składki na ubezpieczenie społeczne

Punktem wyjścia jest dla obliczenia składek ZUS dla umowy zlecenia jest ustalenie, czy zleceniobiorca posiada inne tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń. W sytuacji, kiedy  umowa zlecenie zawarta została z własnym pracownikiem to zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podlega on wszystkim ubezpieczeniom. Natomiast w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym podmiocie, to z tytułu umowy zlecenia podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu tylko wtedy, kiedy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach odprowadzanie składek na ubezpieczenie jest dobrowolne.  Istnieje jeszcze możliwość, że zleceniobiorcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą – w tym przypadku nie odprowadza się składek od zawartej umowy, ponieważ zleceniobiorca odprowadza je w ramach swojej działalności. W przypadku zawarcia umowy z rencistą lub emerytem, dla którego umowa zlecenia jest jedynym tytułem oskładkowania, konieczne jest odprowadzenie składek od tej umowy.  Ostatnią grupą osób, z którymi zawierane są umowy zlecenia, stanowią uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia, w przypadku tych osób nie ma obowiązku opłacania składek ZUS.

Skoro już wiemy kiedy należy oskładkować umowę zlecenia, można przejść do ustalenia podstawy opodatkowania składek. Podstawę obliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód – obliczony zgodnie z ustawą o PIT, jednakże podstawa ta nie może być większa niż 30-krotne przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Zleceniobiorcy podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, podlegają również ubezpieczeniu wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe przy umowie zlecenia jest dobrowolne, a podstawa jego wyliczenia nie może przekraczać 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzedzającym kwartale. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z kolei należy opłacać od każdej umowy zlecenia i  od każdego stosunku zatrudnienia.   Ponadto w przypadku opłacania za zleceniobiorcę składek emerytalno-rentowych, zleceniodawca ma obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy,  jeżeli  przychód zleceniobiorcy jest równy lub większy niż minimalne wynagrodzenie w przeliczeniu na miesiąc.  

Web site optimization utilizing a SEOPressor hasn't ever been simple.