Umowa zlecenie – wzór

Poniżej zamieszczone zostały wyjaśnienia do wzoru umowy zlecenia. Z pewnością pomogą one w zrozumieniu istoty stosunku cywilnoprawnego, jakiem jest umowa zlecenie. Wzór umowy zlecenia, który będzie omawiany w tym artykule można pobrać, wykorzystywać i modyfikować na własne potrzeby. Zabronione jest umieszczanie tego wzoru na innych stronach internetowych bez podania linku do strony źródłowej.

Umowa zlecenie – wzór.doc

§ 1 (Zakres czynności zleceniobiorcy)

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania z dołożeniem należytej staranności następujących czynności: (…).

W tym punkcie wzoru umowy zlecenia należy w miarę dokładnie opisać czynności będące przedmiotem zlecenia, ponieważ pozwoli to na stwierdzenie w przyszłości, czy zostało właściwie wykonane. Czynności objęte zleceniem mogą mieć charakter jednorazowy (np. pomalowanie  pomieszczeń) lub powtarzalny (np. sprzątanie lokalu). W umowie zlecenia nie należy zawierać żadnych sformułowań, które sugerowałby, iż podporządkowanie zleceniobiorcy wobec zleceniodawcy, ponieważ jest to jedną z przesłanek umowy o pracę. W zakresie czynności można też wymienić wykonanie pojedynczej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Czynność taka może być wykonana przez zleceniobiorcę w imieniu zleceniodawcy lub imieniu własnym. Dlatego też w takiej sytuacji wzór umowy zlecenia powinien zawierać zastrzeżenie, że „ zleceniobiorca wykona czynność prawną we własnym imieniu”, w przypadku braku takiego zastrzeżenia, zakłada się, że czynność prawna jest dokonywana w imienie zleceniodawcy.

§ 2 (Termin wykonania zlecenia)

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności wymienionych w § 1 w terminie od ………….. do ………….. .
Umowa zlecenie może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. W tym pierwszym przypadku wzór umowy zlecenia powinien zawierać ściśle określone daty wykonania zlecenia. W przypadku umowy na czas nieokreślony we wzorze umowy zlecenia należy wpisać, że umowę zawarto na czas nieokreślony. W tej sytuacji rozwiązanie umowy zlecenia nastąpi na skutek wypowiedzenia przez jedną ze strony lub obustronnego porozumienia.

§ 3 (Wynagrodzenie zleceniobiorcy)

Za wykonanie czynności określonych w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości………………………, (słownie: …………………………………………………………).

§ 4 (Wynagrodzenie zleceniobiorcy)

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy, na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę, w ciągu ………….. dni od dnia przedstawienia rachunku Zleceniodawcy.

Umowa zlecenie może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. W większości przypadków umowa ta ma charakter odpłatny, dlatego też w przypadku umowy nieodpłatnej, należy podkreślić wyraźnie jej charakter. Zasadą jest, iż w przypadku odpłatnej umowy wypłata wynagrodzenia następuje po wykonaniu zlecenia, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzór umowy zlecenie zawierał określenie pewnych stałych okresów rozliczeniowych, którymi może być na przykład tydzień, miesiąc lub kwartał. 

§ 5 (Wykonanie czynności przez osobę trzecią)

 

Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za zgodą Zleceniodawcy. Wówczas za działania osoby trzeciej Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność względem Zleceniodawcy jak za własne działania.

Co do zasady zleceniobiorca nie jest uprawniony do realizacji zlecenia przez osobę trzecią i może korzystać z zastępstwa tylko w szczególnych sytuacjach, chyba że w umowie zostanie zawarte inne postanowienie. Niezależnie od postanowień umowy zlecenia, zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia zleceniodawcy o osobie oraz miejscu zamieszkania zastępcy.

§ 6 (Postanowienia szczególne)

Postanowienia szczególne:
1.    Zleceniobiorca jest zobowiązany przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
2.    Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy materiały i środki niezbędne do wykonania zlecenia. Po zakończeniu zlecenia Zleceniobiorca jest zobowiązany rozliczyć się ze

Zleceniodawcą z materiałów i środków, przekazanych mu przez Zleceniodawcę.
Wzór umowy zlecenie powinien zawierać także postanowienia szczególne, w których zawarte są kwestie nie uregulowane we wcześniejszych punktach umowy. Dla przykładu można tutaj ustalić kwestię materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zlecenia. Materiały i narzędzia mogą i najczęściej należą do zleceniodawcy, dlatego też w umowie należy dokładnie określić odpowiedzialność za ich zużycie i utratę.

§ 7 (Wypowiedzenie umowy zlecenia)

1. Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć za …………………….. tygodniowym / miesięcznym*) okresem wypowiedzenia.
2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.
W tym punkcie określamy termin wypowiedzenia. Warto pamiętać też, że umowa zlecenie może być wypowiedziana w każdym momencie przez każdą ze stron. Wiąże się to oczywiście z odpowiedzialnością odszkodowawczą.

§ 8 (Prawa pracownicze)

Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniobiorca nie nabywa praw pracownika.
Ten punkt wzoru umowy zlecenie służy zabezpieczeniu przed traktowaniem zawartej umowy, jako umowy o pracę.

§ 9 (Składki ZUS)

Zleceniobiorca oświadcza, że jest zatrudniony na podstawie umowy o prac /umowy zlecenia* z dnia ………… w …………………… oraz nie wnosi o objęcie go ubezpieczeniem społecznym z tytułu niniejszej Umowy.

Wzór umowy zlecenie powinien także określać kwestię ubezpieczenia społecznego tj., należy ustalić czy zleceniobiorca jest zatrudniony w innym przedsiębiorstwie, które opłacałoby za niego składki ZUS. Jeżeli okaże się, że zawarta umowa jest jedynym źródłem zatrudnienia zleceniobiorcy, to konieczne będzie odprowadzanie składek ZUS z tytułu tej umowy.

§ 10 (Odszkodowanie)

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, jego wykonania w sposób wadliwy lub nienależyty Zleceniodawcy przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.
Niestaranne wykonanie zlecenia lub inne naruszenie warunków umowy może skutkować powstaniem szkody. W przypadku powstania szkody, zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność kontraktową określoną w art. 471i kolejnych artykułach Kodeksu cywilnego.

Pozostałe punkty wzoru umowy zlecenie są standardowymi zapisami, które nie wymagają komentarza.

§ 11

Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą pisemną stron.

§ 12

W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie  odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Przedstawiony i omówiony wyżej wzór umowy zlecenie, powinien pomóc wszystkim osobom zainteresowanym zatrudnieniem w formie umowy zlecenia.
 

article spinning software just for the wordpress fan.