Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracownika lub przez pracodawcę. Wypowiedzenie umowy o pracę zostało uregulowane w Kodeksie pracy, tak jak i inne sposoby rozwiązania stosunku pracy, tj.:

 • za porozumieniem stron,
 • za wypowiedzeniem,
 • bez wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na który umowę zawarto,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania umowę zawarto.

Warto tutaj jeszcze nadmienić, iż prawo pracy przewiduje także możliwość wygaśnięcia umowy o pracę, które ma miejsce w sytuacji:

 • śmierci pracodawcy (poza pewnymi wyjątkami),
 • śmierci pracownika,
 • upłynięcia 3 miesięcy tymczasowego aresztowania (art. 63–67 k.p.) oraz
 • niezgłoszenia przez pracownika powrotu do pracy w ciągu 7 dni po rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy (art. 74 k.p.),
 • niezgłoszenia się pracownika do pracy w okresie 30 dni po odbyciu czynnej służby wojskowej.

Powróćmy jednak do tematu artykułu, czyli wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie zwypowiedzenie umowy o pracę art. 30 § 3 Kodeksu pracy, wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej. Przepisy nie precyzują jednak dokładnie formy pisemnej wypowiedzenia, a zatem można przyjąć, iż wypowiedzenie może być napisane własnoręcznie, na maszynie  lub wydrukowane na drukarce lub przesłane pocztą elektroniczną, jednakże zawsze powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem lub w przypadku formy elektronicznej wypowiedzenia – podpisem kwalifikowanym. Wysłanie zwykłego e-maila lub smsa przez pracodawcę, będzie rozwiązywało umowę o pracę, jednakże będzie ono sprzeczne z prawem, a pracownik będzie miał podstawy, aby pozwać pracodawcę do sądu.

Wypowiedzenie pracy następuje z chwilą, gdy zostało ono dostarczone do strony umowy w sposób umożliwiający jej zapoznanie się z treścią wypowiedzenia o pracę. Moment ten determinuje jednocześnie początek okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik odmawia przyjęcia wypowiedzenia, to i tak jest ono skuteczne, pod warunkiem że miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Wypowiedzenie umowy o pracę można dostarczyć bezpośrednio pracownikowi lub osobie umocowanej przez pracownika do podejmowania działań w jego imieniu lub za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Analogicznie  pracownik może dostarczyć wypowiedzenie pracodawcy. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę dostarczane jest za pośrednictwem poczty to warto pamiętać o następujących zasadach:

 • doręczenie pisma dorosłemu domownikowi pracownika stwarza domniemanie, że pismo zostało doręczone adresatowi,
 • w sytuacji, gdy pracownik zmienił adres zamieszkania i nie zawiadomił o tym pracodawcy, wypowiedzenie przesłane na dotychczasowy adres uznaje się za doręczone,
 • jeżeli pracodawca wysyła wypowiedzenie na adres stałego miejsca zamieszkania , a wie iż pracownik czasowo zamieszkuje pod innym adresem, to wypowiedzenie winno być dostarczone na czasowy adres zamieszkiwania,
 • jeżeli pracownik ma możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia umowy o pracę i unika jego odbioru, to takie wypowiedzenie pracy uznaje się za skuteczne.

Wypowiedzenie pracy doręczone – co dalej?

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracownik jest zobowiązany do wykonywania swoich dotychczasowych obowiązków, a z drugiej strony ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia na dotychczasowych warunkach, udziału w szkoleniach i otrzymania podwyżki na równi z innymi pracownikami. Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy pracownik jest zwalniany z obowiązku świadczenia pracy przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia – taka sytuacja wymaga jednak zawsze jego zgody. Pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy nie może zostać do ponownego jej świadczenia, chyba że wyrazi taką chęć lub pracodawca w piśmie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy zastrzegł taką możliwość. W sytuacji gdy to pracodawca dostarczył wypowiedzenie o pracę i okres wypowiedzenia wynosi przynajmniej 14 dni, to pracownikowi przysługują dwa dni wolne (lub trzy) na poszukiwanie pracy.

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracownik ma obowiązek wykorzystać zaległy i w odpowiedniej części bieżący  urlop, gdy pracodawca takiego urlopu mu udzieli.

Skrócony i wydłużony okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia można skrócić w drodze obustronnego porozumienia lub też poprzez jednostronną decyzję pracodawcy. W przepisach nie określono o ile można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę.  W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę powiązane jest ze skróceniem okresu wypowiedzenia przez pracodawcę, to pracownikowi przysługuje odszkodowanie w kwocie wynagrodzenia za pozostałą część wynagrodzenia, a okres za który wypłacane jest to odszkodowanie wliczany jest do stażu pracy. Nieco inaczej uregulowana jest kwestia skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Okres wypowiedzenia może być również wydłużony. Taką możliwość przewiduje art. 36  § 5 Kodeksu pracy (w przypadku stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników) oraz art. 18 § 1, który stanowi, iż postanowienia, jakie zawiera umowa o pracę, nie mogą gorsze dla pracownika niż postawienia Kodeksy pracy. Zatem jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę w dłuższym okresie niż przewidziany w przepisach ma być bardziej korzystne dla pracownika, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten okres wydłużyć.

Warto tutaj nadmienić, iż termin wypowiedzenia umowy o pracę kończy się w sobotę, gdy wypowiedzenie umowy o pracę określone jest w tygodniach oraz z ostatnim dniem miesiąca, gdy określone jest ono w miesiącach.

All the first-rate blog writers employ a SEOPressor free.